Lyrath Estate Hotel – Kilkenny, Ireland – October 2013

Lyrath Estate, Kilkenny, Ireland,